Cílem těchto Zásad zpracování a ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje jsou o fyzických osobách zpracovávány při poskytování služeb a prodeji zboží naší společností, k jakým účelům a jak dlouho naše společnost tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží. Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

 

1. Správce osobních údajů, kontaktní údaje pro oblast GDPR

Správcem osobních údajů je společnost Andres a Vild, spol.s r.o.,  IČO 41191862, se sídlem Na Louce 96, Králův Dvůr, 267 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KOS v Praze, oddíl C,vložka 3209 (dále jen „Správce“). Jakékoli dotazy týkající se zpracovávání osobních údajů můžete zasílat na adresu sídla Správce, na emailovou adresu office@andres-vild.cz a případně na tel. +420 739 203 568.

 

2. Rozsah zpracování a kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů Správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se Správcem, nebo které Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností Správce. Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 

 • jméno a příjmení, příp. akademický titul,
 • název obchodní firmy
 • adresa trvalého pobytu,
 • adresa sídla nebo místa podnikání,
 • místo staveniště,
 • kontaktní e-mailová adresa,
 • kontaktní telefonní číslo,
 • bankovní spojení,

 

3. Účel zpracování osobních údajů

 

3.1 Zpracovávání z důvodu splnění smlouvy, splnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů Správce

Poskytnutí osobních údajů nutných pro splnění smlouvy, plnění zákonných povinností Správce a ochranu oprávněných zájmů Správce je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebuje Správce souhlas subjektu osobních údajů.

 

 • poskytování služeb a dodání objednaného zboží (plnění smlouvy),
 • vyúčtování za služby, vystavení daňových dokladů (plnění smlouvy),
 • plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností),
 • vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem),
 • evidence dlužníků (oprávněný zájem).

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže v čl. 5 Zásad.

 

3.2 Zpracovávání údajů zákazníků s jejich souhlasem pro marketingové a obchodní účely

Tyto údaje neshromažďujeme.

 

3.3 Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných Správcem

Naše společnost neeviduje cookies ani nijak nesleduje chování jiných subjektů na webu společnosti.

 

3.4. Monitorování veřejných prostor

Správce monitoruje prostory automatickým kamerovým systémem, který nahrává pořízená videa na paměťové karty. Záznam není nijak stahován a tedy ani zpracováván a/nebo uchováván a je automaticky po dvou dnech přepisován. Jeho stažení během těchto dvou dnů je striktně vázáno na oficiální žádost Policie ČR!!!

 

4. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách a sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Při zpracování osobních údajů Správcem nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

5. Doba zpracování osobních údajů

Ke zpracování osobních údajů dochází po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou údaje zpracovávány, a to v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu Správce či v příslušných právních předpisech. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, je stanovena následovně:

 

 • U zákazníků služeb, je Správce oprávněn zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace se Správcem po dobu danou „archivačním zákonem“ ode dne ukončení poslední smlouvy se Správcem.
 • V případě zakoupení zboží od Správce je tento oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a Správcem po dobu danou „archivačním zákonem“ ode dne uplynutí záruční doby na zboží.
 • V případě jednání mezi Správcem a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je Správce oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 36 měsíců od ukončení předsmluvního jednání.
 • Daňové doklady vystavené Správcem jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy.

 

6. Kategorie příjemců osobních údajů

Správce při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od Správce, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od Správce a nesmí je využít jinak. Jde zejména o advokáty, auditory, správce IT systémů apod. Každý takový subjekt Správce pečlivě vybírá a s každým je uzavírána smlouva o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

 

7. Práva subjektů údajů

V souladu s GDPR náleží subjektu osobních údajů níže uvedená práva. Jedná-li se o práva vůči Správci, je subjekt údajů oprávněn je uplatňovat na kontaktních adresách uvedených v čl. 1 těchto Zásad.

V souladu s GDPR máte vždy právo:

 • požadovat přehled osobních údajů, které o vás zpracovávám, a to v běžném strojově či lidsky čitelném formátu,
 • požadovat jejich opravu v případě, že jsou chybné,
 • požadovat výmaz a omezení jejich zpracování v takovém rozsahu, který neodporuje platnému zákonu (např. zákonu o účetnictví, který stanovuje povinnost uchovávt účetní doklady po určité období),
 • vznést námitku, pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu se zákonem,
 • odvolat souhlas se zpracováním údajů.