PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ CENTRUM ČERNÝ KŮŇ

 

 

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Veřejné parkoviště Centrum Černý Kůň je zřízeno na pozemku p. č. 306/1 a dalších k. ú. Pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Beroun v ulici Politických vězňů. Provozovatelem parkoviště je společnost Andres a Vild, spol. s. r. o., Na Louce 96, 267 01, Králův Dvůr, IČ 41191862, DIČ CZ41191862 (dále jen provozovatel).
 2. Na parkovišti je zřízeno a provozováno 32 placených parkovacích stání. Provozovatel je oprávněn kdykoliv omezit parkovací kapacitu nebo provozní dobu parkoviště, případně parkoviště zcela uzavřít.
 3. Na parkovišti jsou vyhrazena 2 místa pro vozidla handicapovaných osob.
 4. Parkoviště je určeno k parkování osobních automobilů a motocyklů veřejnosti (dále uživatelé). Uživatelem se rozumí všechny osoby, které vjely nebo vstoupily do prostoru parkoviště.
 5. Uživatelé se při používání parkoviště řídí Provozním řádem parkoviště.
 6. Parkoviště je provozováno jako samoobslužné nehlídané placené stání s celoročním provozem.
 7. Parkoviště je určeno pro vjezd a parkování osobních automobilů, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500kg a jednostopých vozidel (dále jen vozidla). Vozidla musí mít platnou registrační značku a jejich technický stav musí vyhovovat příslušným právním předpisům.
 8. Na parkoviště nesmí vjíždět vozidla s přívěsnými vozíky.
 9. Na parkovišti platí v plném rozsahu ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Uživatelé jsou povinni dbát v prostoru parkoviště na bezpečnost a plynulost provozu, řídit se výstražnými nápisy a značkami a přizpůsobit svou jízdu aktuálním podmínkám provozu parkoviště. Příjezdové a odjezdové komunikace jsou uživatelé povinni udržovat volné pro ostatní uživatele parkoviště.
 10. Rychlost jízdy v prostoru parkoviště je maximálně 10 km/hod., platí zde přednost jízdy zprava.
 11. Uživatelé parkoviště jsou povinni uposlechnout pokynů zástupce provozovatele anebo pověřených zaměstnanců provozovatele.

 

II. PROVOZNÍ DOBA PARKOVIŠTĚ

 

 1. Provozní doba parkoviště pro uživatele je každý den v týdnu 24 hodin denně.

 

III. PARKOVACÍ POPLATEK

 

 1. Parkovací poplatek stanovuje provozovatel.
 2. Parkovací poplatky pro příslušnou denní dobu jsou vyvěšeny na samostatné tabuli.
 3. Od platby parkovacího poplatku jsou osvobozena dvě parkovací stání vně parkoviště, určená pro invalidy.
 4. Nejkratší doba placeného parkovného je 60 minut. Nejdelší doba placeného stání není omezena.
 5. Parkovací lístek, s uvedením času vjezdu na parkoviště je uživateli vydán samoobslužně na vjezdovém stojanu parkoviště. Parkovací lístek si řidič ponechá u sebe, nedoporučuje se ponechání ve vozidle.
 6. Příslušný parkovací poplatek je uživatel povinen uhradit bezprostředně před odjezdem z parkoviště v samoobslužném pokladním terminálu na parkovišti.
 7. Uživatel před odjezdem přiloží parkovací lístek ke čtečce na pokladním terminálu a zaplatí parkovné podle údajů uvedených na displeji pokladny. Pro platbu parkovného lze použít mince i bankovky české národní měny ve vyznačených hodnotách. Pokladní terminál vrátí případný přeplatek v mincích.
 8. Pokladní terminál po stisknutí označeného tlačítka vydá daňový doklad.
 9. Po zaplacení parkovného má uživatel 5 min. na opuštění prostoru parkoviště.
 10. V případě, že uživatel ztratí parkovací lístek, je toto neprodleně povinen nahlásit na uvedené telefonní číslo. V tomto případě je stanoven jednorázový poplatek 1000,-Kč, po jehož zaplacení bude uživateli umožněn odjezd vozidlem z parkoviště. Platba tohoto poplatku se s ohledem na den a čas provádí v hotovosti pracovníkovi.

 

IV. VJEZD A VÝJEZD NA PARKOVIŠTĚ

1. Vjezd na parkoviště:

 

 • Uživatel zastaví vozidlo před vjezdovou závorou, stiskne tlačítko pro výdej parkovacího lístku na vjezdovém stojanu a po otevření závory vjede do parkoviště. Závora se po průjezdu vozidla automaticky uzavře.
 • Po vjezdu na parkoviště uživatel zaparkuje vozidlo na některé volné parkovací místo. Řidič uschová parkovací lístek z důvodu provedení budoucí platby parkovného v pokladním terminálu na parkovišti bezprostředně před odjezdem.
 • V případě, že uživatel s vydaným parkovacím lístkem nenalezne volné parkovací místo, může v době do 10 min. od vjezdu do výjezdu parkoviště opustit bez povinnosti platit parkovné.

2. Výjezd z parkoviště:

 

 • Před odjezdem zaplatí uživatel po příchodu na parkoviště parkovací poplatek v samoobslužném pokladním terminálů podle údajů uvedených na displeji pokladny. Částka k zaplacení se zobrazí po přiložení parkovacího lístku ke čtečce
 • Po zaplacení parkovacího poplatku má uživatel 5 min. na výjezd z parkoviště.
 • Uživatel zastaví vozidlo před výjezdovou závorou, přiloží parkovací lístek ke čtečce a po otevření závory vyjede z parkoviště. Závora se po průjezdu automaticky uzavře.
 • Otevření závory je načasováno pro průjezd jednoho vozidla.

 

V. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

 

 1. Odpovědnost za škodu na vozidle a jeho příslušenství odstaveném na parkovišti a způsobeném třetí osobou je vymezena občanským zákoníkem.
 2. Škody vzniklé na vozidle a na jeho příslušenství odstaveném na parkovišti, je uživatel povinen oznámit neprodleně po zjištění, nejpozději však před opuštěním parkoviště Policii ČR.
 3. Uživatel odpovídá za škodu, kterou v důsledku porušení smluvních povinností nebo povinností stanovených právními předpisy či tímto Provozním řádem způsobí provozovateli parkoviště nebo jiné osobě.

 

VI. POVINNOST UŽIVATELŮ

 

 1. Na ploše parkoviště je uživatelům parkoviště zakázáno:

 

 • Provádění jakékoliv údržby a oprav vozidel včetně jejich čištění.
 • Manipulovat s pohonnými hmotami a oleji.
 • Kouřit a používat otevřený oheň. k. Odkládat jakékoliv předměty, znečišťovat plochy odpadky, včetně úniku provozních kapalin z vozidla.
 • Ponechávat osoby, zvířata a cennosti v zaparkovaných vozidlech. m. Ponechávat volně pobíhat zvířata (např. psy bez vodítka, náhubku).
 • Pohybovat se po parkovišti na kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách nebo na jiných prostředcích (např. motokárách atp.).
 • Pohybovat se po parkovišti v podnapilém stavu nebo pod vlivem omamných a psychotropních látek snižujících pozornost.
 • Provozovat na parkovišti stánkový nebo pochůzkový prodej, provádět dealerské činnosti a veškeré činnosti politického, shromažďovacího či manifestačního charakteru včetně dobročinných akcí.
 • Umisťovat na parkovišti nebo ploty letáky, transparenty, hesla, výzvy apod. a to i připevněných na karoserie parkujících vozidel.
 • Používat zde zábavnou pyrotechniku. s. Poškozovat zaparkovaná vozidla nebo kola.
 • Žebrat, provádět jakékoli taneční, eskamotérské, hudební nebo pěvecké produkce, provozovat jakékoli další zábavní aktivity, včetně sázek, loterii nebo hazardních her.
 • Poškozovat zařízení, plochy a ostatní příslušenství parkoviště.

2. Uživatelé jsou povinni dohlížet na pohyb a bezpečnost dětí, které se s nimi v prostoru parkoviště nacházejí

3. Před opuštěním zaparkovaného vozidla je uživatel povinen vozidlo řádně uzamknout a zabezpečit proti odcizení.

4. Uživatelé jsou povinni parkovat s vozidly přesně na vyznačených parkovacích stáních. Pokud uživatel tuto povinnost poruší a zamezí tak využití dalšího stání, je povinen uhradit smluvní pokutu provozovateli ve výši ceny tohoto stání v souladu s článkem III. tohoto Provozního řádu. Provozovatel má právo omezit uživatele technickým prostředkem – tzv. botičkou, až do doby úplné úhrady těchto nákladů. Smluvní pokutou není nikterak dotčeno právo provozovatele na náhradu škody vzniklé provozovateli v plném rozsahu.

5. Pokud uživatel poruší povinnosti vyplývající z tohoto Provozního řádu parkoviště, nebo je-li to nutné pro ochranu důležitých práv provozovatele, je provozovatel oprávněn přijmout opatření, aby umožnil ostatním uživatelům provozovatele řádně užívat služby parkoviště, nebo aby ochránil svá práva na úhradu plateb.

6. Uživatelé jsou povinni respektovat všechny pokyny a upozornění provozovatele při pohybu v prostoru parkoviště, zejména v prostoru vstupu a východu a vjezdu a výjezdu.

 

VII. ZÁVADY

V případě dopravní nehody, poškození majetku provozovatele či jakékoliv závady nebo jiné poruchy na vjezdové nebo výjezdové závoře, pokladním terminálu, nebo jiných částech parkoviště, kontaktuje uživatel telefonicky tel. – viz tabule s aktuálním ceníkem.

 

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 

 • Provozní řád parkoviště jsou povinni dodržovat všichni uživatelé parkoviště.
 • Provozní řád parkoviště bude viditelným způsobem umístěn uvnitř parkoviště u pokladního terminálu a v prostoru vjezdu do parkoviště.
 • Provozní řád parkoviště nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2014.

V Králově Dvoře, dne 11.4.2014

 

Ing. Josef Vild a Ing. Petr Andres jednatelé společnosti Andres a Vild, spol., s r. o.